REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE „ialoc in Mica Elvetie”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI SI PERIOADA DE DESFASURARE

 

1.1 Organizatorul campaniei promotionale "ialoc in Mica Elvetie” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este SC IALOC SRL (denumita in continuare "Organizatorul" sau "ialoc"), cu sediul in Strada Alexander Von Humboldt, nr. 18, et. 2, C3, 031472, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/1806/20.02.2017, Cod Unic de Inregistrare  CUI: 37066853, Tel. 0765 905 261.

 

1.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, de a opri Campania Promotionala in orice moment al acesteia, si/sau sa schimbe regulile de participare, dar avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe pagina oficiala de Facebook a ialoc Romania si pe blogul ialoc.ro/lacafea. Aplicatia de rezervari ialoc, widgeturile de rezervari instalate pe site-urile partenere, aplicatiile de tip chatbot de pe paginile de Facebook ale localurilor partenere  si site-ul ialoc.ro sunt numite, in continuare, Platforma ialoc sau, pe scurt, Platforma.

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

2.1  Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

2.2 Perioada de desfasurare a Campaniei este1 Septembrie - 30 Septembrie. Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe pagina de Facebook ialoc Romania. Astfel de modificari vor intra in vigoare la data autentificarii actului aditional prin care Regulamentul este modificat.

 

2.3 Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si este accesibila oricarei persoane fizice cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1 Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului si nici membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

 

3.2 Pentru a se inscrie in Campania Promotionala, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei Promotionale;

- sa aiba domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei;

- sa fie un “posesor legal” al unei adrese de e-mail in perioada promotiei. “Posesor legal” este numita orice persoana careia i s-a dat in folosinta o adresa de e-mail de catre un distribuitor de servicii de Internet sau alta organizatie (firma, institutie etc.) care are dreptul sa creeze si sa desemneze domenii asociate cu adresele de email. Nu sunt acceptate in campanie adrese cu perioada limitata de viata (servicii precum yopmail.com etc)

- sa fi facut, cu 30 de zile inainte de tragerea la sorti, minimum o rezervare in oras prin Platforma ialoc.ro. Rezervarea, pentru a fi validata in momentul tragerii la sorti, trebuie sa fie confirmata si onorata.

- sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campania Promotionala;

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

 

4.1 Campania se desfasoara prin intermediul platformei ialoc

 

4.2 Conditii privind inscrierea valabila in Campanie:

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

1. Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Articolului 3 de mai sus;

2. Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului mentionata la Articolul 2 de mai sus si Articolul 4.2 de mai jos;

3. Participantul trebuie sa aiba minimum o rezervare confirmata si onorata pe parcursul derularii Campaniei.

 

4.3 Inscrierea in Concurs si Conditii de participare:

Pentru a se inscrie in Campanie, Participantul trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

  • Sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti la data inscrierii in Campanie;
  • Sa faca o rezervare in oricare din localurile listate pe Platforma ialoc si sa o onoreze (sa nu o anuleze si sa se prezinte, la data si ora rezervarii, in local)

Respectand pasii de mai sus, Participantii intra automat in tragerea la sorti pentru unul dintre premiile acordate.

 

4.4 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei:

- tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului la adresa Strada Alexander Von Humboldt, nr. 18, et. 2, C3, 031472

- costul abonamentului la internet pentru accesarea paginii https://www.facebook.com/ialoc.romania, site-ului ialoc.ro si a aplicatiei mobile ialoc.

 

4.5 Un Participant poate participa de mai multe ori insa va intra o singura data in tragerea la sorti si poate castiga un singur premiu.

SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

 

5.1 In cadrul Campaniei se va acorda un voucher in valoare de 300 LEI, emis de SC GASTROEXPERT SRL, o societate romana, înregistrata la Registrul Comerţului, cu nr. J40/1442/2003, cod fiscal RO151778287 , cu sediul Bd. Unriii 25, bl. 14, sc. a, ap. 23, sector 5, Bucuresti. Voucherul poate fi folosit doar in localul Mica Elvetie.

 

5.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului la adresa Strada Alexander Von Humboldt, nr. 18, et. 2, C3, 031472 sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea participarii la Campanie si/ sau consultarii Regulamentului de desfasurare a Campaniei).

 

5.3 Procedura de acordare a premiilor si de validare a castigatorilor este prezentata la sectiunea 6 din prezentul Regulament.

 

5.4 Refuzul unui castigator de a primi premiul inseamna ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului. In cazul in care un castigator refuza premiul ii va fi comunicat ca Organizatorul a luat cunostinta de refuzul sau de a primi premiul. Odata stabilit acest acord, participantul nu poate reveni asupra deciziei.

In cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, un castigator va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a actiona conform explicatiilor din sectiunea 6 din prezentul Regulament.

 

5.5 Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la, aplicatia web care nu se incarca corespunzator).

 

SECTIUNEA 6. ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI

 

6.1 Premiul descris la Art 5. se va acorda prin tragere la sorti electronica, prin randompicker.com, pana la data de $DataExtragere. In cadrul tragerii la sorti se vor desemna un singur castigator si doua rezerve.

Un Participant poate castiga cel mult un premiu in cadrul campaniei.

 

6.2 Lista castigatorilor va fi afisata pe pagina de facebook (www.facebook.com/ialocRomania) in termen de maxim 30 zile lucratoare, de la incheierea Campaniei.

 

6.3  Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.

Ulterior desemnarii castigatorilor Campaniei, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Campaniei, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Campanie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Inscrierea in Concurs sa se realizeze conform Art. 4.2 de mai sus;

(3) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 4.1 de mai  sus;

 

Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin email-ul cu care au facut rezervarea prin Platforma pentru a li se comunica/solicita detaliile de primire a premiului. Pentru a fi validati drept castigatori si pentru a intra in posesia premiului Participantii desemnati potentiali castigatoari trebuie:

· sa poata fi contactati prin mesaj prin email, in termen de 5 zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si castigatori (respectiv data primirii mesajului din partea Organizatorului privind castigul); numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea castigatorilor si contactarea acestora;

· in momentul contactarii acestora, Participantii trebuie sa declare numele, prenumele, data nasterii; adresa de livrare a premiului.

 

Prin furnizarea informatiilor solicitate castigatorul accepta implicit premiul si isi exprima acordul in legatura cu anuntarea sa ca si castigator, prin publicarea numelui si a prenumelui sau pe pagina de socializare a Organizatorului, https://www.facebook.com/ialoc.romania

 

Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate mai sus.

 

6.4 In cazul in care nicio rezerva nominalizata pentru premiu nu poate fi validata, se va organiza o noua extragere pana cand premiul va putea fi acordat.

 

6.5 Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un Participant desemnat castigator nu raspunde (nu furnizeaza datele necesarea validarii) in termenul mentionat mai sus.   

 

6.6 Numele castigatorului va fi publicat pe pagina de Facebook ialoc, imediat ce toti participantii vor fi validati, dar nu mai tarziu de o luna calendaristica de la terminarea Campaniei. Publicarea numelui castigatorilor si a castigurilor acordate se va realiza in conformitate cu obligatiile impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

6.7  Intrarea in posesia premiilor

Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia de catre Organizator, pe cheltuiala acestuia, prin curierat privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 45 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul https://www.facebook.com/ialoc.romania.

Premiile vor fi inmanate Castigatorilor pe baza unui proces verbal de predare primire a premiului.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

Nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor.

Odata ce premiul este inmanat, Organizatorul este eliberat fata de Castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 7. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

 

7.1  Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

 

7.2  Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

 

7.3 Organizatorul nu este raspunzator de erorile de conectare a platformei Facebook, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme de participare la Campanie, cauzate de erori pe platforma. Facebook sau de providerul de Internet sau de conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa participe in Campanie. De asemenea, Organizatorul nu este responsabil daca aplicatia este oprita sau nu mai functioneaza din cauza erorilor aparute in cadrul platformei Facebook. In acest caz campania este oprita pana la remedierea situatiei.

 

7.4  Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si de a invalida (in cazul unui castig) Participantii care sunt supecti de frauda.

 

SECTIUNEA 8. MINORII SI PERSOANELE FARA CAPACITATE JURIDICA

 

8.1 Persoanele sub 18 ani nu au dreptul sa participe la Campanie.

 

SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

9.1 Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001.

 

9.2 Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, consumatorii inscrisi in campanie si castigatorii premiilor Campaniei sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

 

9.3 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Strada Alexander Von Humboldt, nr. 18, et. 2, C3, 031472, in atentia departamentului Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.   

 

9.4 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele castigatorilor si premiilor castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603.

 

9.5 Organizatorul poate solicita Participantilor/Castigatorilor premiului oferit in cadrul acestei Campanii acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de domiciliu si imaginea lor. Pentru a-si exprima acordul in acest sens, Participantii/Castigatorii vor semna o declaratie in care vor fi cuprinsi, in mod expres si neechivoc, termenii acestui acord.

 

9.6 Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile in mod gratuit tuturor Participantilor, prin solicitarea acestui Regulament, prin e-mail, la adresa info@ialoc.ro sau printr-o solicitare scrisa la ialoc, Strada Alexander Von Humboldt, nr. 18, et. 2, C3, 031472. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi, de asemenea, publicat pe pagina de Facebook ialoc.SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

 

10.1 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

10.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1380 si 1634 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII SI FRAUDE

 

11.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

 

11.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Strada Alexander Von Humboldt, nr. 18, et. 2, C3, 031472, in atentia Departamentului Marketing, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii castigatorului/castigatorilor care se considera lezati in vreun fel. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie.

 

11.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

 

12.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. O copie a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii va fi disponibila in mod gratuit oricarui solicitant conform art. 9.6.